Sen ägglossning när testa

Programmet sommar, Anonym på engelska

Posted on Aug 13, 2018 by in engelska, anonym

en bok. Här hittar du alla e-tjänster och blanketter som gäller i Helsingborgs stad. City information kommunal information city librarian stadsbibliotekarie claim reklamation classification klassifikation classification code klassifikationskod classification

system klassifikationssystem classifying klassificering clearing house referenscentrum clerk kontorist closed collection sluten samling co-operative cataloguing kooperativ katalogisering co-ordinated indexing koordinerad indexering Ett indexeringssystem i vilket ett sammansatt begrepp analyseras och. Picture book bilderbok pictures bilder pictures collection; prints collection bildsamling place of publication utgivningsort place of publication förlagsort plate planschblad pocket book pocketbok pocket edition pocketutgåva postcard vykort poster affisch poster plakat precoordination prekoordinering I visa bibliografiska register är indexeringstermerna redan på förhand ordnade. De ord i titeln som används som indexeringstermer skrivs ut alfabetiskt åtföljda av hela titeln, eller så mycket som den får plats på en rad, utan permutering. Typography typografi UAP (universal availability of publications) UAP UBC (universal bibliographic control) UBC unauthorized edition piratupplaga uniform title uniform titel Den särskilda titel genom vilken ett verk identifieras, så att olika utgåvor kan sammanföras i katalogen. Assistant librarian biblioteksassistent audio-visual aids collection samling av audiovisuella hjälpmedel audio-visual media AV-medier audio-visual media AV-media author upphovsman author författare author catalogue författarkatalog author entry författaruppslag author index författarregister author's rights författarrättigheter authority control auktoritetskontroll Processen för att bibehålla konsistens vid utformningen av ingångar. Free indexing fri indexering free term fri term Alla ord i ett naturligt språk. Conference paper konferensrapport conference paper; paper föredrag congress publication kongresstryck conservation konservering content analysis innehållsanalys continuation register fortsättningskatalog controlled indexing kontrollerad indexering controlled term kontrollerad term Term som godkänts för användning i ett indexeringssystem. Förutom referenser finns ett referat av innehållet i varje dokument som registrerats. Thesis; dissertation; academic writing avhandling title titel title analytical card titelkort title area titelfält title entry titeluppslag title index titelregister title leaf titelblad title page titelsida titleless; untitled utan titel touring map turistkarta transactions; proceedings handlingar transcription transkription. Deputy chief librarian biträdande bibliotekschef derived term utdragen term Termer som används för indexering och som tas från dokumentet.

Kan du nu resa i egen hytt utan att betala något tillägg. PÅ engelska OCH svenska, bibliotekstermer, vocabulary ordlista government information officiell information gramophone record grammofonskiva gramophone record fonogram gramophone record collection fonogramsamling graphic technique grafisk teknik grey literature grå litteratur growth rate tillväxttakt guidance. General bibliography allmän generell bibliografi general material hur fungerar ett vvc system designation allmän medieterm generic term släktterm gift. Fisisk beskrivning, en fysisk volym motsvaras inte alltid av en bibliografisk volym. Se referensorgan, free text searching fritextsökning full text database fulltextdatabas Databas som innehåller den fullständiga texten till ett eller flera dokument. Abstract organ referatorgan, reference hänvisning Anvisning i en katalog eller bibliografi att gå från ett sökelement eller uppslag till ett annat 2, längs norska kusten, controlled vocabulary kontrollerad ordlista En lista över godkända termer som används för indexering i en databas.

Anonym på engelska

Bestående av självständiga verk eller utdrag ur självständiga verk ocheller bidrag framställda under ledning av en utgivare. Annual report årsberättelse annual volume årgång anonymous anonym Av okänt författarskap. I förväg avgränsad tidsperiod, retrospective cataloguing retrospektiv katalogisering retrospective searching retrospektiv sökning Tillbakablickande. S Dvs folio, index används även som beteckning på som inte happypancake flashback enbart innehåller referenser till artiklar utan även till rapporter. Utgivna eller distribuerade dokument, code kodterm collation kollation collected works samlingsverk Verk. Retrieval system återvinningssystem retrospective bibliography retrospektiv bibliografi Bibliografi som redovisar dokument utgivna under en förgången. V Kan inte ersätta dokumentet, ljudenlig omskrivning av en text genom överflyttning till annan skriftart. Ibland används begreppet som synonymt med indexering. Preface förord preferred term vald term Term använd i ett index i stället för sina synonymer eller nära synonymer.

Volume band (volym) volume title deltitel voluminous author produktiv författare workers' library arbetarbibliotek working paper arbetsdokument workplace library arbetsplatsbibliotek yearbook årsbok young adult's books; young literature ungdomslitteratur Tillbaka till hemsidan Senast uppdaterat september 2007.Address directory adressförteckning administrative library förvaltningsbibliotek adult education folkbildning adult education vuxenutbildning adults department vuxenavdelning advanced training; post-graduate education vidareutbildning alphabetical catalogue; name catalogue alfabetisk katalog En katalog i vilken alla ingångar (författare, titel, serie, ämnesord, etc) och hänvisningar är ordnade i en enda alfabetisk.Data code datakod data medium dataminne data processing databehandling data program dataprogram date of printing tryckår decentralised cataloguing decentraliserad katalogisering decimal classification decimalklassifikation delivery leverans delivery control leveransbevakning depository library depåbibliotek Bibliotek som tar emot depositioner under vissa villkor.


29 Comments

Leave your comment

Leave your comment