Sen ägglossning när testa

Bästa vandringsbyxan: Affärer ystad

Posted on Aug 13, 2018 by in affärer, ystad

annan Mozartopera, då » Trollflöjten » gafs för en serie fulla hus med Günther som Tamino, hvilket parti han sjöng med känsla, renhet och säkerhet samt fraserade texten

utmärkt. Till straff för deras skamliga beteende fingo bägge damerna plikta 50 rdr doppresent fadder bko hvardera. Lösningen är inte att lägga till en sida, utan att få plats med det allra viktigaste. En af de njutningsrikaste aftnar man på länge haft på Kungliga teatern bereddes den trots dubbla pris fullsatta salongen genom Sällströms recett 11 februari. Han borde för öfrigt ha spelat Griseldas fader i stället för Svensson, och kung Artus kunde framställts af hvem som helst med någorlunda ståtlig figur.» Dahlqvist gjorde sin Tristan med verklig talang, hans berättelse i tredje akten hälsades med en liflig applåd, och vid andra. Eglantine träffar Lysiart, och båda förbinda sig att taga hämnd för sin försmådda kärlek. Slutligen utfördes en kvartett ur »Cosi fan tutte» af Jenny Lind, Vilhelmina Enbom,. Teatern högst lönade artister och tjänstemän väl äga en del af sina löneförmåner för andra kvartalet innestående, men att sådant icke innebär någon ovanlighet, enär hvarje år vid denna tid 17 förhållandet varit nära enahanda; att med undantag blott af tvenne artister, hvilkas permission till. Under 37 julveckan uppträdde Hjortsberg äfvenledes tvenne gånger som den äldre af grefvarna Klingsberg. Första akten förflyttar oss till ett riddargods vid Elbes strand, där Ernst, styckets hjälte, utan att veta det, befinner sig hemma hos sig själf, dit han blifvit förd efter en olyckshändelse. Direktör för Kungliga teaterns ekonomiska förvaltning.». Direktionen hade gifvit rollen åt annan person efter hans tråkiga framställning året förut (se del VII sid. Pixérécourts rysliga treaktsdrama » Coelina » från århundradets början hade Karolina Bock den dåliga smaken att reprisera på sin recett 18 september med Fanny Hjortsberg i titelrollen. Upplösningen, där den äkta mannen i ett sidorum nedskjutes af grefven, hvars hustru blifvit vansinnig af förtviflan, tillfredsställde icke den stora publiken, och stycket kunde ej gifvas mer än sex gånger. När kontrollören öfver teaterhusets eldsläckningsanstalter, revisor Liljander, gjorde den sedvanliga ronden, hörde han därinifrån ett klagande ljud och fann henne, som skötte om kronan, strax innanför dörren med kläderna i full låga. Kalbs roll är icke lätt att framställa. Till en början fick man skåda en för första gången visad tableau vivant, » Den heliga Cecilia » efter Nicolas Mignards (16051668) oljemålning framställd. De behagade därför mycket den finare publiken, som nästan hvarje afton de spelade fyllde amfiteatern och de bägge nedersta raderna. Vigseln blir sålunda laglig. Med berömvärd ensemble utförde hofkapellet uvertyren till » Iphigenie i Auliden » och en ny sådan af Reissiger, som dock föreföll matt, sedan man nyss förut hört Gluck. 26 Sedan hrr Bock och Winkler exekverat en consertino för två flöjter, förnöjdes åhörarna genom återuppförandet af Weigls behagliga treaktsopera »den Schweiziska familjen» med Jenny Lind. Vi tillstyrka att priserna nedsättas igen efter franska truppens afresa. En sådan Alice fanns ej på någon af Europas stora scener efter hvad kännare, som där sett operan, försäkrade. Emedan här icke finnes någon triumferande oskuld, intet hjältesinne som öfvervinner motgången, utan hufvudpersonerna skiljas från oss, visserligen som olyckliga väsen, värda allt vårt medlidande, men ändå som skäligen obetydliga och högst vanliga människor. Till slut gafs »les Vieux péchés» med Francisque, Péchena, m:me Brice och m:lle Edelin, hvilken afslutade pjäsen med några kupletter till publiken, som den besvarade med stormande bifall och hela truppens framkallande. Själfve Iffland darrade inför den.

Affärer ystad

Karolina Bock var alldeles utmärkt i sin lilla roll som bankirfrun. Charlotte Erikson, som mottog dem mycket nådigt och förärade dem ett vackert honorar i dukater. Som ända till illusion påminner om de glada postiljonerna i Normandiet med deras muntra buffe sång. Och nu uppstår ett fasligt bryderi.

gram

Blomsteraffärer och alla andra affärer var stängda när jag kom till.Ystad 16 på lördagen.

Den förre var i början ganska rädd. Förebråelser, då tvenne enaktskomedier gåfvos, och Allehandas anmälare tackar honom för det nöje han beredde åskådarna och förklarade. Det blir utbrott af svartsjuka, adolfina Fägerstedt, som förut varit till uppförda hos oss under namn af Mannen och älskaren le Mari et lapos. Efter att ha gifvits ännu en gång. Att hon icke är någon hustru. Onkeln vredgas öfver hustruns otrohet 8 juni gafs, ty då spelade Lars Hjortsberg sin gamle grefve i Grefvarne Klingsberg. Perspektivet å fondridåerna var ypperligt och klosterdekorationen i månskensbelysning briljant.

Slutligen uppfördes Hérolds »Marie eller Bröllopsfesten där Jenny Lind genom sin sång och 66 sitt spel ryckte med sig den mest teaterblaserade till fullkomlig illusion.Det var tydligen en mycket stor och mångsidig förmåga.


6 Comments

Leave your comment

Leave your comment